Játékszabályzat és adatkezelési tájékoztató 

Partner Stuff nyereményjáték

 

 • Játékszabályzat

 

 1. A játék és annak szervezője

Az Event Stuff Kft. (székhelye: 2000 Szentendre, Rózsa utca 23., a továbbiakban: „Szervező” vagy „mi”) nyereményjátékot hirdet „Partner Stuff nyereményjáték” megnevezéssel a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) részletesen leírt feltételek szerint (a továbbiakban: „Játék”). A Játék lebonyolítását a Event Stuff Kft. (székhelye: 2000 Szentendre, Rózsa utca 23.); a továbbiakban „Lebonyolító”) végzi.

 1. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint törté Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
 2. A Szervező fenntartja a jogot a Játék visszavonására, valamint a Játékszabályzat és az

Adatkezelési tájékoztató egyoldalú megváltoztatására, a Játékosok egyidejű tájékoztatása mellett.

 • A Játékot a Meta Platforms, Inc (Facebook) semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A résztvevők a játék során a Játékszabályzatban megjelölt adatkezelő számára adják meg az adatokat.
 1. A Játékban részt vevő személyek

2.1. A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, nyilvános Facebook profillal rendelkező természetes személy, aki Magyarországon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik (a továbbiakban: „Játékos”) és a Játék időtartamán belül az Partnertalálkozóra regisztrált játékos az Event Stuff Partnertalálkozó oldalán lévő eseményben a beszélgetésben feltölt magáról az Event Stuff Partnertalálkozója során az „oszlopok” előtt készített képet feltölti magáról a #partnerstuff #eventstuff #saját_cég_név hastaggel saját facebook és/vagy Instagram oldalára.

A Játékban a Szervező, és a Lebonyolító, ezek kapcsolt vállalkozásai, valamint a velük megbízási, vállalkozási, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló partnerek munkavállalói, vezető tisztségviselői, tulajdonosai, valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1.§ (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte az I. pont szerinti Játékszabályzatot, azt feltétel nélkül elfogadja, továbbá megismerte, tudomásul vette a II. pont szerinti adatkezelési tájékoztatót.

Amennyiben a Játékos az I. pont szerinti Játékszabályzatot, a II. pont szerinti adatkezelési tájékoztatót vagy ezek bármely rendelkezését nem fogadja el, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

 1. A játék időtartama, a sorsolás, a Nyeremények
 2. A Játék időtartama:

A játék 2024.06.07. 10:00 órától – 2024.06.07 15:00 óráig tart. A Szervező a Játék időtartamának hosszabbításának jogát fenntartja, amiről a Játékos a Szervező oldalán értesül.

 • Sorsolás időpontjai:

 

2024.06.10. 09:00

 

 1. Nyeremények:

A kiválasztásra került Játékos(oka)t az alábbi nyeremény illeti meg:

 • 2×2 db Sziget Fesztivál VIP napijegy 2024 és 1x2db BalatonSound 2024 fesztivál napijegy a fesztiválok időtartama alatt.

A Nyeremény nem átruházható, készpénzre nem váltható, felhasználása kizárólag – amennyiben van – az abban foglalt feltételek szerint lehetséges.

A fent megjelölt időpontokban összesen 3db nyertes kerül kiválasztásra a Szervező által a Játékban részt vett, a sorsolást napját megelőző 8 napig terjedő időtartamban résztvevő Játékosok között (a továbbiakban: „Nyertes”). Pótnyertes kiválasztására nem kerül sor.

 1. A Nyereményre való jogosultság feltételei

A Nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha:

 • nem töltötte be a 18. életévét;
 • 18 év feletti, korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen Játékos törvényes képviselője a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésben, ill. a Nyeremény átvételében nem működik közre;
 • ha a Nyeremény átvételével kapcsolatos megkeresésre 3 munkanapon belül nem válaszol;
 • ha nem lehet felvenni vele Facebook privát üzenet formájában a kapcsolatot;
 • ha úgy nyilatkozik, hogy a Nyereményt a vele a kapcsolatfelvétel során egyeztetett feltételekkel nem tudja, vagy nem akarja átvenni;
 • bizonyíthatóan több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel

jogosulatlan előnyre tett szert;

 • bizonyíthatóan a Játék menetét/eredményét bármilyen tisztességtelen módon befolyásolni próbálta;
 • a Játék szellemével ellentétesen vett részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeit megtévesztő magatartással megnövelje, ezzel egyúttal megfosszák a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost;
 • jelen Játékszabályzat bármely pontját megsé

 

 1. Nyertesek értesítése
 • A Nyertessel a Lebonyolító Facebook üzenet formájában veszi fel a kapcsolatot.
 • A Nyertes vállalja, hogy az Facebook üzenet formájában történt értesítés után 3 munkanapon belül a Szervező Instagram vagy Facebook oldalára küldött privát üzenetben, vagy az info@eventstuff.hu e-mail címen adategyeztetés céljából felveszi a kapcsolatot a Lebonyolító
 • A Nyertes minden levélváltás után 3 munkanapon belül köteles érdemben a fenti Instagram vagy Facebook oldalra vagy e-mialcímére írt üzenet formájában reagálni a Szervező, illetve a Lebonyolító üzeneté Amennyiben ez nem történik meg, a Nyertes elveszti a jogosultságát a Nyeremény átvételére.
 • Amennyiben a Nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, vagy a Nyertes nem teljesíti a Játékszabályzatban foglalt feltételeket, a Nyereményre való jogosultságát a kapcsolat- felvételre megadott határidő eredménytelen elteltét követően elveszti, erről a Szervező

vagy a Lebonyolító Instagram privát üzenet formájában értesíti a Nyertest. A Nyereményre való jogosultság megállapítása, valamint a Nyeremény átadása körében, a Nyertes személyének kétséget kizáró megállapításához, illetve ellenőrzéséhez a Szervező és a Lebonyolító kötelezheti a Nyertest személyazonosságának igazolására.

 

 1. A Nyeremény átvétele
 2. Nyertes a Nyereményt a Szervezőtől a vele a kapcsolatfelvétel során egyeztetett módon veheti át.

 

 1. A Játékosok kötelesek az e Játékszabályzatban foglalt feltételeknek maradéktalanul megfelelve együttműködni a Nyeremények átvétele érdeké Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a Nyeremény átvétele emiatt meghiúsul, a Nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőt, illetve Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.
 2. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét különösen a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli részvételéből, a Játékos internet-hozzáférésének bármely műszaki vagy egyéb okból felmerült, tartós vagy átmeneti jellegű hibájából, valamint a Nyertes részére elektronikus úton keresztül elküldött értesítés Szervezőnek fel nem róható elvesztéséből, illetve egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 

 1. Adatkezelési Tájékoztató
  1. Adatkezelési tájékoztató

 

A Játék szervezésével és lebonyolításával kapcsolatban a Szervező adatkezelőként a 2016/679 (EU) Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban: „GDPR”) 4. cikk 1. pontja szerinti személyes adatnak minősülő információkat kezel.

 

Adatkezelő: Event Stuff Kft.
székhelye: 2000 Szentendre, Rózsa utca 23.
A kezelt személyes adatok köre: A Játékosok vonatkozásában a Szervező az alábbi személyes

adatokat kezeli:

· Facebook profilnév és ID,

· a Játékkal kapcsolatban a játékos cselekményei, beleértve a játékosok részéről esetlegesen rendelkezésre bocsátott egyéb adatok

 

A Szervező a Nyertesek vonatkozásában a fentieken túl a nyeremény átadásával és az annak adójogi elszámolásához szükséges

 

·  vezetéknevet, keresztnevet és

·  születési időt (annak ellenőrzése érdekében, hogy

a Játékos a 18. életévét betöltötte-e) is kezeli az ehhez szükséges mértékben.

A Szervező a Nyertes Facebook profilnevét, és Nyereményét a             nyilvánosságnak              a             Játék     lebonyolításáról               való

 

 

tájékoztatása érdekében közzé teheti a Szervező játékban résztvevő közösségi média oldalain.
Az adatkezelés célja: A személyes adatok kezelésének célja a Játék szervezése, a menetének dokumentálása, ennek részeként a játékosokkal történő kommunikáció, a nyertesek azonosítása, valamint a

nyeremények átadása és a Nyeremény adójogi elszámolása.

Az adatkezelés jogalapja: A Játékban való részvétellel, a nyeremények átadásával kapcsolatos adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti Játékban való részvételre irányuló szerződés megkötése és teljesítése, amelyben a játékos az egyik fél.

 

A nyereménnyel kapcsolatos számviteli és adójogi elszámoláshoz szükséges adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelőre vonatkozó azon adójogi és számviteli kötelezettségek teljesítése, amelynek érdekében az adatokat a Szervező az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 202. § (1) bekezdése és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „Sztv.”) 169. § szakasza alapján köteles megőrizni.

A személyes adatok címzettjei: A Lebonyolítóként eljáró Event Stuff Kft. (székhelye: 2000 Szentendre, Rózsa utca 23.)            mint adatfeldolgozó

 

A Lebonyolító mint adatfeldolgozó által feldolgozott adatok köre, az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:

 

A Nyeremény sorsolását követően, a Nyertes értesítése körében a Lebonyolító a Játékosok alábbi személyes adatait dolgozza fel:

 

·         Facebook profilnév és ID

 

A Nyertes vonatkozásában, valamint a Nyeremények kiállítása és átadása körében Lebonyolító a Szervező megbízásából a Nyertesektől beszerzi a Nyeremény átadása, valamint a nyereményjáték adóügyi elszámolása érdekében a Nyertes következő személyes adatait:

 

·         Vezetéknév, keresztnév,

·         Postázási cím

·         Születési idő.

 

Nyertes esetén az adójogi elszámolás esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Az adatkezelés időtartama: A nyertes tekintetében: az adatokat a Szervező az Sztv. 169.

 

 

§ szakasza alapján köteles megőrizni, így az adatokat a Szervező a Játékot követően 8 év múlva törli. Az adatok a nyeremények kiadásával kapcsolatos könyvelést alátámasztó iratok részét képezik.

 

A Nyeremények kiállítása, átadása és bizonylatolása érdekében történt adatátadást követően a Lebonyolító valamennyi Játékosoknak a Játékkal kapcsolatban kezelt személyes adatát törli.

Az adatok     megismerésére jogosult személyek köre: A Játékosok és Nyertesek által megadott adatok tekintetében a Szervező marketing-, valamint pénzügyi és ügyviteli osztályának illetékes munkatársai, továbbá a Lebonyolító illetékes munkatársai.
Az adatkezelő az adatok biztonsága érdekében a következő technikai és szervezési intézkedéseket teszi meg és eljárási szabályokat alakítja ki: A Szervező a kezelt személyes adatok védelme érdekében megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával gondoskodik a véletlen vagy jogtalan adatmegsemmisítés, elvesztés, illetve a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy továbbítás megakadályozásáról.

 

E körben a Szervező gondoskodik arról, hogy a személyes adatokhoz csak a Játék lebonyolítására kijelölt munkatársak a feladatuk ellátásához szükséges mértékben kapjanak hozzáférést. A Játékkal kapcsolatban megadott személyes adatok megismerésére csak a Játék lebonyolításában részt vevő személyek jogosultak.

A Szervező gondoskodik továbbá a személyes adatok biztonságos tárolásáról, és a tárolási idő leteltét követő, visszaállíthatatlan megsemmisítéséről.

 

A Szervező biztosítja. hogy a weboldalhoz és az azon keresztül tárolt adatokhoz csak megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek férhetnek hozzá. Ennek során a

tevékenységek logolásra kerülnek.

 

 

 1. Tájékoztatás az adatvédelmi jogokról, illetve a jogorvoslati lehetőségekről: A személyes adatokhoz való hozzáférés

A Játékosok a Szervező fenti elérhetőségein bármikor tájékoztatást kérhetnek arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen, úgy információt kapnak az alábbiakról:

 

 1. az adatkezelés célja,
 2. az érintett személyes adat(ok) kategóriái,
 3. azon címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatot közölték, vagy közölni fogják (különösen a harmadik országbeli címzettek részére történő adattovábbítás és ennek garanciái),
 4. a személyes adat tárolásának tervezett időtartama, ennek hiányában az időtartam

meghatározásának szempontjai,

 1. a személyes adat helyesbítéséhez, törléséhez, kezelésének korlátozásához való jog, valamint a személyes adat kezelése elleni tiltakozás joga,
 2. panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz,
 3. az adat forrása, ha azt nem közvetlenül a Játékosok adták meg,
 4. automatizált döntéshozatal (profilalkotás), amennyiben erre sor került.

A Játékosok jogosultak a Szervező által kezelt személyes adatokról másolatot kérni, kivéve, amennyiben ez mások jogait hátrányosan érintené. Az első példányon túli további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű díj számítható fel. A tájékoztatáshoz való jog biztosításához szükségessé válhat a személyazonosság igazolása.

 

Adathelyesbítés

 

Amennyiben a Játékos úgy véli, hogy a Szervező által kezelt személyes adatai pontatlanok, vagy hiányosak, úgy a kérésére a Szervező a személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti, illetve azokat kiegészíti.

 

Törlés

 

A GDPR 17. cikkében foglalt egyes esetekben, így például, ha a személyes adatokra már nincsen szükség abból a célból, amelyből azokat a Szervező gyűjtötte, a Játékos kérheti a személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül való törlését. A Szervező ebben az esetben a megjelölt személyes adatokat törli, kivéve, ha a személyes adatok további kezelése a személyes adatok kezelését előíró, a szervezőre, mint adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.

 

Az adatkezelés korlátozása

 

A GDPR 18. cikke alapján, amennyiben a Játékos vitatja a Szervező által kezelt személyes adatok pontosságát, az adatkezelést jogellenesnek véli, de adattörlést nem kér, vagy a Szervező által kezelni immár nem kívánt adatokra igényt tart, kérheti az adatkezelés korlátozását. Ez esetben a korlátozás alá tartozó adatok csak a Játékos hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztése céljából kezelhetőek.

 

Adathordozhatóság

 

A Játékos jogosult arra, hogy az adatok kiadását kérje széles körben használt, géppel olvasható formátumban, illetve kérésére az adatok közvetlenül továbbításra kerülnek a Játékos által megjelölt adatkezelő részére, amennyiben ennek technológiai feltételei fennállnak.

 

A Játékosok jogainak biztosítására vonatkozó intézkedések

 

Amennyiben a Játékos a fenti igények tárgyában kéréssel fordul a Szervezőhöz úgy a Szervező indokolatlan késedelem nélkül megteszi a szükséges intézkedéseket, és legkésőbb az igény kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja őt a megtett intézkedésekről, vagy arról, hogy az igény mely okból nem volt teljesíthető.

 

Előfordulhat, hogy az igény összetettsége vagy a kérelmek száma miatt a határidő meghosszabbítása

válik szükségessé, mely esetben a határidő legfeljebb további két hónappal meghosszabbítható.

 

Ha a Játékos igényét elektronikus úton nyújtotta be az Szervezőhöz, úgy a válaszadás is elektronikus úton történik, kivéve, amennyiben erre vonatkozóan a Játékban résztvevő Játékos másképpen rendelkezett.

 

Jogorvoslati jog

 

Ha megítélése szerint a személyes adatok kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit, az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen az Adatkezelőnél az info@eventstuff.hu e-mail, vagy a 2000 Szentendre, Rózsa utca 23. postai címen.

Jogainak megsértése esetén Ön a jogszabályban meghatározott feltételekkel:

 • az illetékes adatvédelmi hatósághoz fordulhat

(listájuk: ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm, Magyarországon: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9., email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu; tel. +36 (1) 391-1400), valamint

 • bírósági jogorvoslatot vehet igénybe (a perre az adatkezelő székhelye szerinti törvényszék illetékes, de a per – az Ön választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható).

 

A személyes adatokkal kapcsolatos adatvédelmi jogokat és jogorvoslati lehetőségeket, és ezzel kapcsolatban a GDPR vonatkozó rendelkezéseit és korlátozásait részletesen a Szervező adatkezelési tájékoztatója és a GDPR tartalmazza (így különösen a GDPR 12- 22., 77-79. és 82. cikkei).

 

Budapest, 2024.06.05

Event Stuff Kft. 2000 Szentendre, Rózsa utca 23.