Általános szerződési feltételek

Hatályos: 2022.09.01-től

I. Definíciók, az általános szerződési feltételek hatálya

1.)     Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az

Event Stuff Rendezvényszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 2000 Szentendre, Rózsa utca 23.,
cégjegyzékszám: 13-09-086768,
adószám: 12570737-2-13,
(a továbbiakban: Szolgáltató)

által nyújtott, az I.2.) pontban meghatározott szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazza. 

A Szolgáltató által nyújtott, jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szolgáltatásokat igénybe vevő személy a továbbiakban: Megrendelő.

2.)  A jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató alábbi szolgáltatásaira terjed ki:

a)       rendezvény eszköz bérbeadás,
b)      rendezvény eszköz eladás,
c)       egyedi díszlet, dekoráció készítés,
d)      szállítás, installálás és helyszíni szolgáltatások a rendezvény időtartama alatt.

3.)  Felek között létrejött, jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződésnek minősül egyfelől a felek által külön okiratba foglaltan megkötött, a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szolgáltatásra vonatkozó szerződés; másfelől a Szolgáltató által a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szolgáltatás nyújtására adott ajánlatnak a Megrendelő általi, írásbeli elfogadásával adott megrendelés (a továbbiakban: szerződés). Felek a szerződésben rögzítik a bérbe vett vagy megvásárolt eszközöket, azok mennyiségét, a Szolgáltató által nyújtott egyéb szolgáltatásokat, azok részletes feltételeit, a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások ellenértékét, a szerződés időtartamát, teljesítési határidőt, a teljesítés helyét és a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott, illetve attól eltérő szerződéses rendelkezéseket. A felek szerződésének elválaszthatatlan részét képezi a jelen ÁSZF. Amennyiben a jelen ÁSZF és a szerződés más feltétele egymástól eltér, az utóbbi válik a szerződés részévé.

4.)  A Szolgáltató szerződés létrejötte esetén a szerződésben meghatározott dolgokat időlegesen Megrendelő használatába adja, a megvásárolt dolgokat a Megrendelő tulajdonába adja és ellátja a megrendelt szolgáltatásokat.

II. Átadás-átvétel

1.)     A Szolgáltató a szerződésben rögzítettek szerint köteles

a)       a bérelt vagy megvásárolt dolgokat a szerződésben megjelölt helyre szállítani és a bérelt dolgokat a bérleti idő végén onnan elszállítani, vagy
b)      a bérelt vagy megvásárolt dolgokat a 2000 Szentendre, Rózsa utca 23. szám alatti székhelyén Megrendelő részére átadni, aki a bérleti idő végén a bérelt dolgokat szintén ezen a helyen köteles a Szolgáltató birtokába visszabocsátani.

A bérelt dolgok szállítása, összeszerelése vagy ezek költségei a Megrendelőt terhelik.

2.)     A Megrendelő a bérelt, megvásárolt dolgok rendeltetésszerű használatra alkalmas voltát köteles azok átvételekor ellenőrizni, és az esetleges hibákat a Szolgáltatóval közölni, aki köteles a hibákat kijavítani, vagy a hibás dolgot kicserélni.

3.)     A felek a bérelt vagy megvásárolt dolgok Megrendelő részére történő átadásáról, valamint a bérelt dolgok Szolgáltató részére történő visszaadásáról szállítólevelet vesznek fel. A megvásárolt tételek tulajdonjogát a Megrendelő megszerzi, azok a Szolgáltató részére nem kerülnek visszaadásra.

4.)     A bérelt, megvásárolt dolgok Szolgáltató általi szerződésszerű mennyiségben, időpontban és állapotban történő átadását a Szolgáltató által készített és Megrendelő által aláírt szállítólevél tanúsítja. A felek jelen pont megszövegezésekor tudatában voltak annak a körülménynek, hogy amennyiben a Megrendelő a szállítólevelet aláírja, a későbbiek folyamán a szállítólevélen szereplő tételekkel kapcsolatban, az átadás-átvétel időpontjára vonatkozóan, sem mennyiségi, sem minőségi kifogással nem élhet. A szállítólevélnek pontosan tartalmaznia kell a bérelt, megvásárolt dolgok megnevezését, mennyiségét és az átadás időpontját.

5.)     Abban az esetben, ha a Megrendelő a bérelt, megvásárolt dolgok átadása során minőségi vagy mennyiségi kifogást észlel, akkor a felek a szállítólevél készítés és aláírása mellett kötelesek átadás-átvételi jegyzőkönyvet felvenni, amelynek tartalmaznia kell a Megrendelő észrevételeit, esetleges kifogásait.

6.)     A bérelt dolgokat a bérleti idő végén a Megrendelő köteles a Szolgáltató részére visszaadni szállítólevél felvétele mellett. A Szolgáltató köteles a bérelt dolgok állapotát a bérleti idő végén, az átadás helyszínén, a helyszín és az időpont által lehetővé tett módon és mértékben megvizsgálni. Abban az esetben, ha Szolgáltató a helyszínen minőségi vagy mennyiségi kifogást emel, akkor a felek kötelesek erről jegyzőkönyvet felvenni. Az átadás helyszíne nem alkalmas minden esetben részletes vizsgálat lefolytatására (pl. rendezvényhelyszín esti órákban), ezért a Szolgáltató a bérelt dolgokat, azok állapotát a raktárába történő visszaszállítást követően ismételten, részletesen ellenőrzi és a bontást követő 5 munkanapon belül a minőségi, továbbá mennyiségi kifogásait jogosult jelzi Megrendelő részére. A Megrendelő köteles a Szolgáltató által a jelen pontban foglalt eljárásnak megfelelően jelzett hiányért, hibáért, károkért helytállni és Megrendelő felmerült kárát megtéríteni.

7.)     Amennyiben az eszközök Szolgáltató által történő átvételénél Megrendelő nincs jelen, úgy a Szolgáltató jogosult az eszközök bérlet helyszínéről történő elszállításáról gondoskodni, Megrendelő azonban ebben az esetben is köteles kapcsolattartó személyt megjelölni, aki a Szolgáltató helyszínre történő bejutását biztosítja. Ilyen esetben Megrendelő mennyiségi és minőségi kifogással nem élhet, illetve amennyiben hiány merül fel, vagy sérülés történik, úgy Szolgáltató tájékoztatása, megállapításai alapján köteles azt Megrendelő elfogadni és a hibákért, károkért helytállni.

8.)     Amennyiben építési és bontási munkákat is ellát a Szolgáltató, akkor a bérleti idő kezdete az építési munkák megkezdésének időpontja, a bérleti idő vége pedig a bontási munkák befejezése. A felek ilyen esetre rögzítik, hogy az átadás-átvétel az építési munkák befejezésekor történik. A Szolgáltató által elvégzett munkákról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

9.)     Megrendelő képviselője köteles az építési munkák megkezdésekor megjelenni, majd ezt követően az építés ideje alatt folyamatosan jelen lenni az építés helyszínén. Amennyiben Megrendelő ezen kötelezettségének nem tesz határidőben eleget, úgy a Szolgáltató késedelmére nem jogosult hivatkozni, a Megrendelő késedelme, a Szolgáltató késedelmét kizárja. A felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a Megrendelő az építési munkák elvégzésekor nem jelenik meg és nem látja el a Szolgáltatót pontos utasításokkal a bérelt vagy megvásárolt dolgok elhelyezésére vonatkozóan, úgy a Szolgáltató által telepített bérelt vagy megvásárolt dolgok vonatkozásában a Megrendelő kifogással nem élhet. A jelen pont szerinti esetben a Megrendelő módosítási igénye többlet igényként kezelendő.

10.) Amennyiben a Megrendelő a bérelt eszközöket a bérleti idő végén nem adja vissza a Szolgáltató részére, úgy a jogellenes használat idejére a Szolgáltató kereskedelmi árlistájában meghatározott bérleti díj kétszeresének megfelelő összegű használati díj fizetésre köteles.

III. Fizetési feltételek

1.)     A felek díjazásra, fizetési feltételekre vonatkozó megállapodását a szerződés tartalmazza. Amennyiben a Megrendelő banki átutalással teljesít, abban az esetben teljesítésnek az átutalt összegnek a Szolgáltató bankszámlájára történő megérkezése tekintendő. A Szolgáltató az eszköz(ök) átadása, szolgáltatás megkezdése előtt jogosult a szerződésben foglaltak szerint óvadékot vagy előleget kérni Megrendelőtől, amely óvadék vagy előleg Megrendelő általi megfizetése ebben az esetben a szerződés tárgyát képező eszközök átadásának, szolgáltatás teljesítésének előfeltétele, ezek megfizetésének elmaradása Szolgáltató késedelmét kizárja. Az óvadék a Megrendelő szerződés alapján felmerülő fizetési kötelezettségeinek biztosítékaként szolgál, így különösen, de nem kizárólag a szerződés alapján felmerülő díj, költségek, kártérítés fizetés biztosítására. Abban az esetben, ha a Megrendelő késedelembe esik bármely fizetési kötelezettségével, úgy Szolgáltató jogosult ebből eredő követelését közvetlenül az óvadék összegéből érvényesíteni. Amennyiben az óvadék összege a szerződés időtartama alatt felhasználásra kerül, a Megrendelő köteles 3 napon belül kiegészíteni az óvadék összeget Szolgáltató értesítését követően. Amennyiben a felek a rendezvény utáni elszámoláskor azt állapítják meg, hogy az óvadék nem nyújt fedezetet az eszközökben bekövetkezett kárra, úgy a Megrendelő köteles a kár fennmaradó összegét 8 napon belül megfizetni. Amennyiben a bérbeadott eszközök sérülésmentesen kerültek vissza a Szolgáltató birtokába és a Megrendelő valamennyi fizetési kötelezettségét teljesített, úgy az óvadék visszajár.

2.)     A felek a Megrendelőnek a szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek késedelmes teljesítése esetére évi 20% mértékű késedelmi kamatot kötnek ki. A vállalkozás és szerződő hatóság Megrendelő késedelmes fizetése esetén köteles a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény alapján behajtási költségátalány megfizetésére. E kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól; a kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít.

IV. A felek jogai és kötelezettségei

1.)     A felek a szerződés és az abból folyó kötelezettségeik teljesítése során kötelesek mindenkor együttműködni. A felek kötelesek megadni azt a tájékoztatást, és biztosítani azokat a feltételeket, amelyek a másik fél szerződésből folyó kötelezettségeinek teljesítéséhez szükségesek, továbbá kötelesek a szerződés fennállásának hatálya alatt mindenkor gondoskodni arról, hogy alkalmazottaik a másik féllel a tevékenység ellátása során együttműködjenek.

2.)     A felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan körülményről, amely a szerződés teljesítését akadályozhatja vagy lehetetlenné teszi.

3.)     A Szolgáltató jogosult tevékenységéhez közreműködőt igénybe venni, azok tevékenységéért azonban úgy felel, mintha maga látta volna el a feladatot. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítése során nem csak saját, hanem ún. közvetített szolgáltatást is nyújthat.

4.)     A Szolgáltató a szállítási, építési és bontási feladatok ellátására alkalmas, megfelelő szaktudással és jártassággal rendelkező személyeket köteles biztosítani. Szolgáltató köteles a rendezvény teljes ideje alatt (építés kezdetétől a bontás befejezéséig) elérhetőségét biztosítani.

5.)     A Megrendelő köteles a Szolgáltatót feladatainak ellátásához szükséges utasításokkal ellátni.

6.)     A szerződés alapján bérbeadott, értékesített díszletek és azok terve (a jelen pont alkalmazásában a továbbiakban együtt: díszlet) szerzői jogi védelem alá tartoznak. Díszlet bérbeadása esetén a Megrendelő a díszlet ideiglenes, korlátozott használatára, a szerződés szerinti rendezvényen, a rendezvény szerződésében meghatározott időtartamára szóló felhasználásra szerez jogosultságot, a szerződésben meghatározott feltételek szerint. A díszlettel kapcsolatos valamennyi egyéb jog a Szolgáltatónál marad.

Díszlet megvásárlása esetén a Megrendelő megszerzi a díszlet valamennyi, térben és időben korlátlan felhasználási jogát, kivéve a másolás és többszörözés jogát. A díszletet másolni, többszörözni a Megrendelő nem jogosult.

7.)     A Szolgáltató szavatol azért, hogy a Megrendelő részére bérbe, valamint tulajdonba adott dolgok szerződésszerű és rendeltetésszerű használatra alkalmasak, valamint azért, hogy harmadik személynek nincs a dolgokra vonatkozó olyan joga, amely a Megrendelőt a használatban korlátozza, vagy megakadályozza.

V. Az eszközök használata

1.)     A Megrendelő a bérelt, megvásárolt dolgokat rendeltetésszerűen, a Szolgáltató útmutatásainak megfelelően köteles használni. A Megrendelő a szállítólevél aláírásával elismeri, hogy a bérelt, megvásárolt dolgok rendeltetésszerű használatához szükséges útmutatást, illetve használati utasítást a Szolgáltatótól megkapta. A Megrendelő a bérelt dolgot a Szolgáltató írásbeli beleegyezése nélkül nem javíthatja, vagy javíttathatja.

2.)     A Szolgáltató a Megrendelő szükségtelen háborítása nélkül jogosult ellenőrizni a bérelt dolog használatát. Ha a Megrendelő a Szolgáltató felhívása ellenére folytatja a nem rendeltetésszerű vagy a szerződésnek egyébként nem megfelelő használatot, a Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. Ha a Megrendelő a dolgot jogosulatlanul alakította át, a Szolgáltató felhívására köteles az eredeti állapotot helyreállítani.

3.)     A bérelt dolgot a Megrendelő kizárólag a Szolgáltató hozzájárulásával jogosult albérletbe vagy harmadik személy használatába adni. Ha a Megrendelő a dolgot a Szolgáltató hozzájárulása nélkül adja albérletbe vagy engedi át másnak használatra, azokért a károkért is felel, amelyek e nélkül nem következtek volna be.

4.)     A Megrendelő köteles a Szolgáltatót értesíteni, ha a bérelt dolgot károsodás veszélye fenyegeti vagy a Szolgáltatót terhelő munkálatok elvégzésének szükségessége merül fel.

5.)     A Szolgáltató minden tőle elvárhatót köteles megtenni annak érdekében, hogy a bérelt dologban az átadás-átvételt követően, a rendeltetésszerű használat során keletkező meghibásodásokat – amennyiben azok megjavíthatók – megjavítsa, vagy megjavíttassa. A nem rendeltetésszerű használat során kialakuló meghibásodások és károk kijavítására Szolgáltató nem köteles, köteles azonban lehetőségeihez képest a kijavításban közreműködni.

6.)     A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az átadás-átvételt követően a nem javítható, elpusztult, elveszett bérelt dolgok pótlására – függetlenül a rendeltetésszerű vagy rendeltetésellenes használattól – nem köteles, tekintettel arra, hogy azok pótlása – a Szolgáltató által esetlegesen harmadik személyekkel kötött szerződésekben vállalt kötelezettségekre, valamint a bérelt dolgok beszerzésének hosszú időtartamára – tőle nem elvárható, sőt bizonyos tételszám felett lehetetlen. A Szolgáltató azonban kijelenti, hogy minden tőle telhetőt megtesz a bérelt dolog pótlása, kicserélése érdekében.

7.)     A Megrendelő által megvásárolt eszközök esetében a kárveszély az átadással átszáll a Megrendelőre, ettől az időponttól a dologban bekövetkezett károkat, amelynek megtérítésére senkit sem lehet kötelezni, Megrendelő viseli.

VI. Felelősség

1.)     A Megrendelő felelős a bérelt dolgok bérleti idő alatti elpusztulásáért, elvesztéséért (ideértve a jogtalan eltulajdonítás esetét is), valamint – a rendeltetés, illetve szerződésszerű használat során fellépő szükségszerű kopás kivételével – a bérelt dolgokban bekövetkezett minden kárért. A felek a jelen pont megfogalmazásakor tudomással bírtak arról, hogy a Megrendelőt terheli minden, a bérelt dolgokban bekövetkezett kár, kivéve amely a rendeltetés-, illetve szerződésszerű használat során lép fel.

2.)     Amennyiben a Megrendelő vagy az Megrendelő érdekkörében eljáró harmadik személy szállítja az eszközöket, úgy

a)       Megrendelő a bérbe adott eszközökben a szállítási sérülésből eredő károkat köteles megtéríteni a Szolgáltatónak.
b)      Megrendelő által megvásárolt eszközök esetében a kárveszély átszáll Megrendelőre az eszközök Megrendelő vagy a Megrendelő érdekkörében eljáró harmadik személy részére történő átadásakor és a szállítás során felmerülő károkat a Megrendelő viseli.

3.)     Amennyiben az eszközök Szolgáltató általi telepítése után a Megrendelő a telepítés helyszínét megváltoztatja és ezáltal a szakszerűtlen kezeléssel kárt okoz a bérelt eszközben, úgy azért teljeskörű felelőséggel tartozik.

4.)     A Megrendelő a bérelt dolgok elpusztulása, elvesztése, valamint megrongálódása, meghibásodása esetén a kárt köteles Szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni és a kár bekövetkezését követő 8 napon belül a Szolgáltatónak banki átutalással megfizetni. A bérelt eszközök pótlási árai, melyet a Megrendelő köteles megfizetni, a Szolgáltató aktuális kereskedelmi árlistája szerint kerülnek meghatározásra.

5.)     A Megrendelőt felelősség terheli minden olyan kárért, amely a szerződés Megrendelő általi megszegéséből származik.

6.)     A Szolgáltató munkáját szakszerűen, a tőle elvárható gondossággal köteles elvégezni.

7.)     Szolgáltató az általa bérbe adott vagy eladott és installált eszközökkel összefüggésben felmerült kártérítési igényekkel szemben kizárólag abban az esetben áll helyt, amennyiben a kár bizonyítottan az eszközök Szolgáltatónak felróható helytelen összeállításából, illetve azok Szolgáltató által elhárítható hibájából ered. A Szolgáltatónak a szerződés megszegésével okozott károkért fennálló kártérítési felelősségét a felek a szerződésszegéssel érintett szerződés alapján Szolgáltatót megillető nettó díj 20%-ának megfelelő összegben korlátozzák, ezt meghaladóan a Szolgáltató kártérítés fizetésére nem köteles. A jelen pont szerinti felelősségkorlátozás nem vonatkozik a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségre.

8.)     Felek rögzítik, hogy Szolgáltatót az adott rendezvény lebonyolításával kapcsolatban felelősség nem terheli.

9.)     Amennyiben az egyes szerződések teljesítése során, a szerződés létrejöttekor nem ismert és észszerűen nem várt olyan körülmény merül fel, mely teljesítést, a rendezvény megtartását egyik félnek sem felróható okból lehetetlenné teszi (a továbbiakban ez a körülmény: Vis Maior), úgy a Vis Maiorról értesülő fél köteles a másik felet a Vis Maiorról haladéktalanul értesíteni. A felek Vis Maiornak minősítik azt az esetet is, amennyiben a COVID-19 járvánnyal összefüggésben kerül bevezetésre olyan intézkedés, amely a rendezvény megtartását és így a szerződés teljesítését részben vagy egészben korlátozza, vagy megakadályozza.  Felek kötelesek egymással a Vis Maior esetleges elhárítása, illetve a szerződés teljesíthetősége érdekében tárgyalásokat folytatni. Amennyiben a tárgyalások a Vis Maior elhárítása, illetve a szerződés teljesítése érdekében 2 napon belül nem vezetnek eredményre, úgy a 2 napos határidő eredménytelen elteltét követően a Vis Maiorral érintett szerződés megszűnik. 

A Vis Maior felmerülése esetén a Szolgáltató a Vis Maiorról szóló értesítés vételéig, vagy amennyiben a  Vis Maiorról Szolgáltató értesíti a Megrendelőt, úgy az értesítés megküldéséig végzett szerződésszerű teljesítésével arányos díja és felmerült költségei – ideértve a szerződés alapján vállalt, de a szerződés megszűnése okán szükséges egyes kötelezettségei megszűntetése érdekében felmerülő költségeket (pl. kötbérek, kártérítések) is – Megrendelő általi megtérítésére igényt tarthat, azok megtérítésére Megrendelő köteles, azonban ebben az esetben meghiúsulási kötbér megfizetésére a Megrendelő nem köteles.

Szolgáltató mentesül a megrendelésből eredő kötelezettségeik nem vagy részbeni nem teljesítésével kapcsolatos felelősségük alól, ha a nem teljesítés vagy részbeni nem teljesítés Vis Maior ok miatt következett be.

VII. A szerződés megszűnése

1.)     Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést (rendkívüli felmondás), ha a Megrendelő súlyosan megszegi a szerződést. A rendkívüli felmondást írásban és indokoltan kell a szerződésszegő féllel közölni. A jelen pont alkalmazásában súlyos szerződésszegésnek minősül Megrendelő részéről különösen:

a) az együttműködési kötelezettség megsértése,
b) titoktartási kötelezettség megsértése,
c) a bérelt dolgok nem rendeltetésszerű használata vagy a bérelt dolgokban történő károkozás,
d) Megrendelő fizetési késedelme,
e) Megrendelő az óvadék kiegészítésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget,
f) Megrendelővel szemben csőd-, felszámolási- végelszámolási, kényszertörlési eljárás megindítása.

2.)     A szerződés megszűntetése estén a Megrendelő köteles a bérelt dolgokat eszközöket haladéktalanul visszaadni a Szolgáltató részére, valamint köteles a Szolgáltató által teljesített szolgáltatással arányos díj és Szolgáltató teljesítés során felmerült költségei megfizetésére.

3.)     A Megrendelő a szerződéstől való elállás, vagy a Megrendelő érdekkörében felmerült okból a bérelt vagy megvásárol dolgok átvételének megtagadása esetén, vagy amennyiben a szerződés részben, vagy egészben bármely egyéb okból a Megrendelő hibájából, vagy az érdekkörében felmerült okból meghiúsul, úgy az adott szerződés bruttó ellenértékének alábbi százalékát köteles meghiúsulási kötbérként megfizetni Szolgáltató részére. A rendezvény kezdetét megelőző:

• több, mint 10 nappal történő meghiúsulás esetén a bruttó érték 30%-a,
• 5-10 nap között történő meghiúsulás esetén a bruttó érték 50%-a,
• 2-4 nap között történő meghiúsulás esetén a bruttó érték 75%-a,
• a rendezvényt megelőző naptól történő meghiúsulás esetén a bruttó érték 100%-a.

Amennyiben a fentiek alapján számított meghiúsulási kötbér összege kevesebb, mint 100 000 Ft, úgy a meghiúsulási kötbér összege 100 000 Ft vagy a bruttó érték 100%-a, amennyiben ez alacsonyabb, mint 100 000 Ft.

Szolgáltató jogosult továbbá a már elvégzett feladatai után felmerült költségei és felmerült kára – ideértve a szerződés alapján vállalt, de a szerződés megszűnése okán szükséges egyes jogviszonyai megszűntetése során felmerülő költségeket (pl. kötbérek, kártérítések) is – Megrendelő általi megtérítésére.

VIII. Az ÁSZF módosítása

1.)     Szolgáltató jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására. Szolgáltató az ÁSZF-ben foglaltak módosításáról, a módosítás hatályba lépését megelőző 30 nappal korábban köteles Megrendelőt írásban értesíteni és az értesítésben Szolgáltató köteles megjelölni az ÁSZF módosuló rendelkezéseit. Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül felmondani az ÁSZF módosítása tárgyában megküldött értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül az ÁSZF módosítás hatályba lépésének napjára.

IX. Titoktartás

1.)     A felek az együttműködésük során tudomásukra jutott adatokat, tényeket és információkat üzleti titoknak tekintik, és azokat csak a másik fél hozzájárulásával hozzák harmadik személy tudomására. A jelen pontban vállalt titoktartás a feleket a jogviszony megszűnését követően is köti.

2.)     A titoktartási kötelezettségének megsértése esetén a Megrendelő köteles a Szolgáltató részére 5.000.000,- Ft összegű kötbér megfizetésére, valamint köteles megtéríteni a Szolgáltató teljes kárát.

3.)     A jelen pontban foglaltak nem érintik a Szolgáltatónak azt a jogát, hogy a szerződés alapján teljesített szolgáltatásokat a későbbiekben referenciaként használja fel. Szolgáltató jogosult a Megrendelő nevére és a szerződés tárgyát képező szolgáltatásra referenciaként hivatkozni és Megrendelő logóját a honlapján feltüntetni.

X. Kapcsolattartás

1.)     A felek megállapodnak, hogy a szerződésben kapcsolattartót jelölnek ki annak érdekében, hogy a felek szerződéssel kapcsolatos tevékenységét koordinálják, szervezzék, operatív kérdésekben eljárjanak.

2.)     A felek szerződésben megnevezett kapcsolattartójának személyében bekövetkezett változásról kötelesek haladéktalanul, legkésőbb 1 munkanapon belül írásban értesíteni a másik felet. Az értesítés megtételére a felek cégjegyzési joggal rendelkező képviselői jogosultak. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért az értestést elmulasztó fél tartozik felelősséggel. A felek a fél kapcsolattartójától származó értesítéseket, nyilatkozatokat a féltől származónak tekintik és a megjelölt kapcsolattartóval állnak kapcsolatban mindaddig, amíg a fél a másik felet a kapcsolattartó változásáról szerződésszerűen nem értesíti.

3.)     A felek a szerződésben foglalt, illetve ahhoz kapcsolódó valamennyi hivatalos értesítést vagy más közlést – amennyiben a szerződés másképp nem rendelkezik – írásban kötelesek megküldeni a másik fél részére, amely akkor tekintendő kézbesítettnek, ha azt személyesen adják át a címzettnek vagy postán, ajánlott tértivevényes küldeményként küldték meg és a feladóvevény a címzettől az átvételt igazoló, vagy „címzett ismeretlen helyre költözött”, a „címzett ismeretlen”, „címzett elköltözött” és „cím elégtelen” valamint „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza. A kézbesítés időpontjának tekintendő a személyes kézbesítés esetén az átvételére jogosult személy aláírásával igazolt átvétel időpontja, postai kézbesítés esetén a tértivevényen megjelölt nap vagy a küldemény feladóhoz történő visszaérkezésének a napja, ha a címzett az átvételt megtagadta, vagy a küldemény „nem kereste”, „címzett ismeretlen”, „cím elégtelen” vagy „elköltözött” jelzéssel érkezett vissza a feladóhoz.

A szerződő felek a hivatalos értesítések vagy más közlések elektronikus úton (e-mail) történő továbbítást is elfogadják a szerződésben meghatározott esetekben, valamint a szerződések teljesítése során történő operatív kapcsolattartás keretében.

XI. Egyéb rendelkezések

1.)     A szerződés megkötéséhez magánszemély Megrendelő esetén érvényes fényképes személy azonosító igazolványra, lakcímkártyára, bankkártyára van szükség, amelyek érvényességi idejének meg kell haladnia a bérleti időtartam végét. Az igazolványokat a Megrendelő a szerződéskötést megelőzően köteles bemutatni a Szolgáltató részére az érvényességi idő ellenőrzése és a Megrendelő személy azonosítása érdekében.

2.)     Jogi személy Megrendelő esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy amennyiben a jogi személy nem cég, úgy  a jogi személyre vonatkozó nyilvántartást vezető hatóság nyilvántartásban szereplő adatokról szóló igazolásának bemutatására, a jogi személy képviseletére jogosult személy képviseleti jogosultságát igazoló irat, valamint a képviselő aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája bemutatására, és a képviselő személy érvényes fényképes személy azonosító igazolvánnyal történő azonosítására van szükség.

3.)     A szerződésre a magyar jogot kell alkalmazni. A szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és Magyarország egyéb vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezései az irányadóak.

4.)     A szerződéssel kapcsolatban felmerült vitákat felek elsődlegesen tárgyalások útján rendezik. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a felmerült jogviták elbírálására Felek kikötik a magyar bíróság joghatóságát, valamint – hatáskörtől függően – a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét (alávetés).