Általános szerződési feltételek

Eszközbérlés Általános Szerződési Feltételek

 1. Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Event Stuff Rendezvényszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 13-09- 086768, székhely: 2024 Kisoroszi, Széchenyi út 116. a továbbiakban: Bérbeadó) által nyújtott eszköz bérbeadási szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételeket, a szolgáltatás igénybevétele során irányadó, a Bérbeadó által egyoldalúan, a Bérlő közreműködése nélkül előre meghatározott szabályokat tartalmazza. Az eszköz bérbeadási szolgáltatás keretében a Bérbeadó bérbe adja, a Bérlő pedig bérbe veszi a felek között létrejött Bérleti Szerződésben meghatározott rendezvény megrendezéséhez Bérlő által szükségesnek tartott, Bérbeadó kizárólagos tulajdonában vagy kizárólagos használatában (hasznosítási joggal felruházva) álló ingó dolgokat (továbbiakban: bérelt dolgok) a Bérleti Szerződésben megjelölt mennyiségben és időtartamra. A Bérbeadó a bérleti időtartamra a Bérlő igényei szerint, a Bérleti Szerződésben foglaltaknak megfelelően technikai személyzetet biztosít, szállítási szolgáltatást nyújt, amely technikai személyzet és szállítás díját a bérleti díj magában foglalja, ennek részletezését a Bérleti Szerződés tartalmazza.
 2. Felek között létrejött, jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Bérleti Szerződésnek minősül a Felek által külön okiratba foglaltan megkötött, eszköz bérbeadási szolgáltatásra vonatkozó Bérleti Szerződés; vagy a Bérbeadó által az eszköz bérbeadási szolgáltatás nyújtására adott ajánlatnak (a továbbiakban: Ajánlat) a Bérlő általi, írásbeli elfogadása vagy írásban adott megrendelés (a továbbiakban: Megrendelés). Az írásban adott megrendelés Bérbeadó általi írásbeli elfogadásával jön létre. Felek a Bérleti Szerződésben rögzítik a bérbe vett eszközöket, a Bérbeadó által nyújtott egyéb szolgáltatásokat, a bérleti díjakat, illetve a Bérbeadó által nyújtott szolgáltatások ellenértékét, a bérlet pontos időtartamát, a teljesítés helyét és a jelen ÁSZF-ben nemszabályozott, illetve attól eltérő szerződéses rendelkezéseket. Amennyiben a jelen ÁSZF és a Bérleti Szerződés egyedi feltételei egymástól eltérnek, úgy az utóbbi válik a szerződés részévé.
 3. A bérleti díj fizetésével kapcsolatos megállapodás a Bérleti Szerződés része. Amennyiben a Bérlő banki átutalással teljesít, abban az esetben teljesítésnek az átutalt összegnek a Bérbeadó bankszámlájára történő megérkezése tekintendő. A Bérbeadó az eszköz(ök) átadása előtt jogosult a Bérleti Szerződésben foglaltak szerint kamatmentes kauciót vagy előleget kérni Bérlőtől, amely kaució vagy előleg Bérlő általi megfizetése ebben az esetben a Bérleti Szerződés tárgyát képező eszközök átadásának előfeltétele, ezek megfizetésének elmaradása Bérbeadó késedelmét kizárja. Amennyiben a Bérbeadó és a Bérbevevő a rendezvény utáni elszámoláskor azt állapítják meg, hogy a kaució nem nyújt fedezetet az eszközökben bekövetkezett kárra, úgy a Bérbeadó jogosult a kár fennmaradó összegét számlázni. Amennyiben elszámoláskor azt állapítják meg, hogy az eszközök sérülésmentesen kerültek vissza a Bérbeadó birtokába, úgy a kaució visszajár.
 4. A Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérelt dolgok szerződésszerű és rendeltetésszerű használatra alkalmasak, va lamint azért, hogy harmadik személynek nincs a bérelt dolgokra vonatkozó olyan joga, amely a Bérlőt a használatban korlátozza, vagy megakadályozza.
 5. A Bérlő a bérelt dolgokat rendeltetésszerűen, a Bérbeadó útmutatásainak megfelelően köteles használni. A Bérlő a szállítólevél aláírásával elismeri, hogy a bérelt dolgok rendeltetésszerű használatához szükséges útmutatást, ill. használati utasítást a Bérbeadótól megkapta. A Bérlő a bérelt dolgot a Bérbeadó írásbeli beleegyezése nélkül nem javíthatja, vagy javíttathatja.
 6. A Bérlő a bérelt dolgok rendeltetésszerű használatra alkalmas voltát köteles azok átvételekor ellenőrizni, és az esetleges hibákat a Bérbeadóval közölni, aki köteles a hibákat kijavítani, vagy a hibás dolgot kicserélni. A bérelt dolgok Bérbeadó általi szerződésszerű mennyiségben, időpontban és állapotban történő átadását a Bérbeadó által készített és Bérlő által aláírt szállítólevél tanúsítja. A felek jelen pont megszövegezésekor tudatában voltak annak a körülménynek, hogy amennyiben a Bérlő a szállítólevelet aláírja, a későbbiek folyamán a szállítólevélen szereplő tételekkel kapcsolatban, az átadás-átvétel időpontjára vonatkozóan, sem mennyiségi, sem minőségi kifogással nem élhet. A szállítólevélnek pontosan tartalmaznia kell a bérelt dolgok megnevezését, mennyiségét és az átadás időpontját. Abban az esetben, ha a Bérlő a bérelt dolgok átadása során minőségi vagy mennyiségi kifogást észlel, akkor a felek a szállítólevél készítés és aláírása mellett kötelesek átadás-átvételi jegyzőkönyvet felvenni, amelynek tartalmaznia kell a Bérlő észrevételeit, esetleges kifogásait.
 7. A Bérbeadó minden tőle elvárhatót köteles megtenni annak érdekében, hogy a bérelt dologban az átadás-átvételt követően, a rendeltetésszerű használat során keletkező meghibásodásokat – amennyiben azok megjavíthatók – megjavítsa, vagy megjavíttassa. A nem rendeltetésszerű használat során kialakuló meghibásodások és károk kijavítására nem köteles, köteles azonban lehetőségeihez képest a kijavításban közreműködni. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó az átadás-átvételt követően a nem javítható, megsemmisült, elveszett bérelt dolgok pótlására – függetlenül a rendeltetésszerű vagy rendeltetésellenes használattól – a bérleti időszak alatt nem köteles, tekintettel arra, hogy azok pótlása – a Bérbeadó által esetlegesen harmadik személyekkel kötött szerződésekben vállalt kötelezettségekre, valamint a bérelt dolgok beszerzésének hosszú időtartamára – tőle nem elvárható, sőt bizonyos tételszám felett lehetetlen. A Bérbeadó azonban kijelenti, hogy minden tőle telhetőt megtesz a bérelt dolog pótlása, kicserélése érdekében.
 8. A Bérlő felelős a bérelt dolgok bérleti idő alatti megsemmisüléséért, elvesztéséért (ideértve a jogtalan eltulajdonítás esetét is), stb., valamint – a rendeltetés, illetve szerződésszerű használat során fellépő szükségszerű kopás kivételével – a bérelt dolgokban bekövetkezett minden kárért. A felek a jelen pont megfogalmazásakor tudomással bírtak arról, hogy a Bérlőt terheli minden, a bérelt dolgokban bekövetkezett kár, kivéve amely a rendeltetés- ill. szerződésszerű használat során lép fel. A Bérbeadó a Bérlő szükségtelen háborítása nélkül jogosult ellenőrizni a bérelt dolog használatát. Ha a Bérlő a Bérbeadó felhívása ellenére folytatja a nem rendeltetésszerű vagy a szerződésnek egyébként nem megfelelő használatot, a Bérbeadó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. Ha a Bérlő a dolgot jogosulatlanul alakította át, a Bérbeadó felhívására köteles az eredeti állapotot helyreállítani. A bérelt dolgot a Bérlő kizárólag a Bérbeadó hozzájárulásával jogosult albérletbe vagy harmadik személy használatába adni. Ha a Bérlő a dolgot a Bérbeadó hozzájárulása nélkül adja albérletbe vagy engedi át másnak használatra, azokért a károkért is felel, amelyek e nélkül nem következtek volna be. A Bérlő köteles a Bérbeadót értesíteni, ha a dolgot károsodás veszélye fenyegeti vagy a Bérbeadót terhelő munkálatok elvégzésének szükségessége merül fel. A Bérlő a bérelt dolgok megsemmisülése, elvesztése, valamint megrongálódása, meghibásodása esetén a kárt köteles Bérbeadónak haladéktalanul bejelenteni és a kár bekövetkezését követő 8 (nyolc) napon belül a Bérbeadónak banki átutalással megfizetni. A bérelt eszközök pótlási árai az aktuális kereskedelmi árlista szerint kerülnek meghatározásra.
 9. A Bérbeadó köteles a bérelt dolgok állapotát a bérleti idő végén, a helyszínen megvizsgálni, és minőségi, továbbá mennyiségi kifogásait haladéktalanul bejelenteni. Abban az esetben, ha Bérbeadó minőségi vagy mennyiségi kifogást emel, akkor a felek kötelesek erről jegyzőkönyvet felvenni.
 10. A Bérbeadó a Bérleti Szerződésben rögzítettek szerint a bérelt dolgokat köteles a bérleti idő kezdetén vagy a Bérleti Szerződésben megjelölt helyre szállítani, a bérleti idő végén pedig onnan elszállítani; vagy a 1221 Budapest, Gyár utca 15. szám alatti telephelyén Bérlő részére átadni, aki a bérleti idő végén a bérelt dolgokat szintén ezen a helyen köteles a Bérbeadó birtokába visszabocsátani. A bérelt dolgok szállítása, összeszerelése vagy ezek költségei a Bérlőt terhelik.
 11.  A felek a Bérlőnek a bérleti szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek késedelmes teljesítése esetére évi 20% mértékű késedelmi kamatot kötnek ki. Nem magánszemély Bérlő késedelmes fizetése esetén köteles a 2013. évi V. tv. 6:155 § (2) bekezdése alapján behajtási költségátalány megfizetésére. E kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól; a kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít.
 12. A Bérbeadó nem felel az előre nem látható, emberi erővel el nem hárítható, neki fel nem róható (vis major) káreseményekért. Az említett felelősségkorlátozások magukban foglalnak minden kártérítési és kártalanítási igényt. Az említett felelősségkorlátozások érvényesek a Bérbeadó minden munkatársára, és más, a Bérbeadó által megbízott harmadik személyre is. Amennyiben a Bérlő vagy az Bérlő érdekkörében eljáró harmadik személy szállítja a bérbe adott eszközöket, a szállítási sérülésből eredő károkat köteles megtéríteni a Bérbeadónak.
 13. Amennyiben az eszközök Bérbeadó általi telepítése után a Bérlő a telepítés helyszínét megváltoztatja és ezáltal a szakszerűtlen kezeléssel kárt okoz a bérelt eszközben, úgy Bérbeadó felelőssége szempontjából ez is vis majornak minősül.
 14. Felek rögzítik, hogy Bérbeadó az általa bérbe adott és installált eszközökkel összefüggésben felmerült kártérítési igényekkel szemben kizárólag abban az esetben áll helyt, amennyiben a kár bizonyítottan az eszközök Bérbeadónak felróható helytelen összeállításából, illetve azok Bérbeadó által elhárítható hibájából ered. Bérbeadó egyéb károkért, ideértve a Bérlő, illetve harmadik személyek oldalán felmerülő károkat egyaránt, felelősséget nem vállal, az ilyen károk vonatkozásában felelősségét kizárja. Bérlő ennek megfelelően nem jogosult az egyéb károk kapcsán felmerült kártérítési kötelezettségét Bérbeadóra tovább hárítani, Bérbeadó pedig nem köteles ezen károkért helytállni.
 15. Az eszközök bérléséhez magánszemély Bérlő esetén ÉRVÉNYES személyi igazolványra, lakcímkártyára, bankkártyára van szükség, amelyek érvényességi idejének meg kell haladnia a bérleti időtartam végét.
 16. Jogi személy Bérlő esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonat, illetve a jogi személy nyilvántartásba vételét tanúsító határozat bemutatására, a jogi személy képviseletére jogosult személy képviseleti jogosultságát igazoló irat, valamint a képviselő aláírási címpéldányára, személyének érvényes személyi igazolvány vagy érvényes fényképes igazolvánnyal történő azonosítására van szükség.
 17. A bérleti szerződésre a magyar jogot kell alkalmazni. A bérleti szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és Magyarország egyéb vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezései az irányadóak. A bérleti szerződéssel kapcsolatban felmerült vitákat Felek elsődlegesen tárgyalások útján rendezik. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a felmerült jogviták elbírálására Felek kikötik a magyar bíróság joghatóságát, valamint – hatáskörtől függően – a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét (alávetés).

Budapest, 2017.05.17.

Dekorációs szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

 1. Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Event Stuff Rendezvényszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 1309-086768,székhely: 2024 Kisoroszi, Széchenyi út 116. a továbbiakban: Vállalkozó) által nyújtott dekorációs szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételeket, a szolgáltatás igénybevétele során irányadó, a Vállalkozó által egyoldalúan, a Megrendelő közreműködése nélkül előre meghatározott szabályokat tartalmazza. A dekorációs szolgáltatás keretében a Vállalkozó elvállalja, a Megrendelő pedig az általa ismert alapanyagokból megrendeli a felek között létrejött Vállalkozói Szerződésben meghatározott rendezvény vagy esemény megrendezéséhez szükséges dekorációs szolgáltatást, mely tartalmazhatja a tervezéstől a kivitelezésen át az installáláson keresztül a bontásig terjedően az adott szolgáltatást. A Vállalkozó a meghatározott installációs és bontási időtartamra a Megrendelő igényei szerint, a Vállalkozói Szerződésben foglaltaknak megfelelően technikai illetve installációs személyzetet biztosít, szállítási szolgáltatást nyújt, amely technikai személyzet és szállítás díját a vállalkozói díj magában foglalja.
 2. Felek között létrejött, jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Vállalkozói Szerződésnek minősül a Felek által külön okiratba foglaltan megkötött, dekorációs szolgáltatásra vonatkozó Vállalkozói Szerződés; vagy a Vállalkozó által a dekorációs szolgáltatás nyújtására adott ajánlatnak (a továbbiakban: Ajánlat) a Megrendelő általi, írásbeli elfogadása vagy írásban adott megrendelés (a továbbiakban: Megrendelés). Az írásban adott megrendelés Vállalkozó általi írásbeli elfogadásával jön létre. Felek a Vállalkozói Szerződésben rögzítik az anyagokat, a dekorációs szolgáltatás részleteit, a Vállalkozó által nyújtott egyéb szolgáltatásokat, a vállalkozói díjakat, illetve a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatások ellenértékét, a tervezés, kivitelezés, installáció pontos időtartamát, a teljesítés helyét és a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott, illetve attól eltérő szerződéses rendelkezéseket. Amennyiben a jelen ÁSZF és a Vállalkozói Szerződés egyedi feltételei egymástól eltérnek, úgy az utóbbi válik a szerződés részévé.
 3. A vállalkozói díj fizetésével kapcsolatos megállapodás a Vállalkozói Szerződés része. Amennyiben a Megrendelő banki átutalással teljesít, abban az esetben teljesítésnek az átutalt összegnek a Vállalkozó bankszámlájára történő megérkezése tekintendő. A Vállalkozó a dekorációs szolgáltatás megkezdése előtt jogosult a Vállalkozói Szerződésben foglaltak szerint előleget kérni Megrendelőtől, amely előleg Megrendelő általi megfizetése ebben az esetben a Vállalkozói Szerződés tárgyát képező dekorációs szolgáltatás megkezdésének előfeltétele, ezek megfizetésének elmaradása Vállalkozó késedelmét kizárja.
 4. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a dekorációs szolgáltatás keretében megrendelt díszlet, installáció szerződésszerű és rendeltetésszerű használatra alkalmasak.
 5. A Megrendelő a dekorációs szolgáltatás keretében megrendelt és kivitelezett díszletet, installációt rendeltetésszerűen köteles használni. A Megrendelő az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával elismeri, hogy a díszlet, installációt az általa megrendelt minőségben megkapta.
 6. A Megrendelő a dekorációs szolgáltatás keretében megrendelt díszlet, installáció rendeltetésszerű használatra alkalmas voltát köteles azok átvételekor ellenőrizni, és az esetleges hibákat a Vállalkozóval közölni, aki köteles a hibákat kijavítani, vagy a hibás dolgot kicserélni. A dekorációs szolgáltatás keretében elkészített díszlet, installáció Vállalkozó általi szerződésszerű mennyiségben, időpontban és állapotban történő átadását a Vállalkozó által készített és Megrendelő által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv tanúsítja. A felek jelen pont megszövegezésekor tudatában voltak annak a körülménynek, hogy amennyiben a Megrendelő az átadás-átvételi jegyzőkönyvet aláírja, a későbbiek folyamán az átadás-átvételi jegyzőkönyven szereplő tételekkel kapcsolatban, az átadás-átvétel időpontjára vonatkozóan, sem mennyiségi, sem minőségi kifogással nem élhet. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvnek pontosan tartalmaznia kell a dekorációs szolgáltatás keretén belül kivitelezett díszlet, installáció megnevezését, mennyiségét és az átadás időpontját. Abban az esetben, ha a Megrendelő a díszlet, installáció átadása során minőségi vagy mennyiségi kifogást tesz, akkor a felek az átadás-átvételi jegyzőkönyv készítés és aláírása mellett kötelesek megjegyzésként felvenni a Megrendelő észrevételeit, esetleges kifogásait.
 7. A Vállalkozó minden tőle elvárhatót köteles megtenni annak érdekében, hogy a dekorációs szolgáltatás keretében elkészített díszletben, installációban az átadás-átvételt követően, a rendeltetésszerű használat során keletkező meghibásodásokat – amennyiben azok megjavíthatók – megjavítsa, vagy megjavíttassa. A nem rendeltetésszerű használat során kialakuló meghibásodások és károk kijavítására nem köteles, köteles azonban lehetőségeihez képest a kijavításban közreműködni. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó az átadás-átvételt követően a nem javítható, megsemmisült, elveszett díszlet, installáció pótlására – függetlenül a rendeltetésszerű vagy rendeltetésellenes használattól – a dekorációs szolgáltatásra szánt időszak alatt nem köteles, tekintettel arra, hogy azok pótlása – a Vállalkozó által esetlegesen harmadik személyekkel kötött szerződésekben vállalt kötelezettségekre, valamint a dekorációs szolgáltatás elvégzésének hosszú időtartamára – tőle nem elvárható, sőt bizonyos tételszám felett lehetetlen.
 8. A Vállalkozó a Vállalkozói Szerződésben rögzítettek szerint a dekorációs szolgáltatás keretében kivitelezett díszletet, installációt Megrendelővel történő megegyezés szerint elszállítani, hulladékként kezelni külön megállapodás esetén raktározni köteles. A díszlet, installáció szállítása, összeszerelése, bontása vagy raktározásának költségei a Megrendelőt terhelik.
 9. A felek a Vállalkozói Szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek késedelmes teljesítése esetére évi 20% mértékű késedelmi kamatot kötnek ki. Nem magánszemély Megrendelő késedelmes fizetése esetén köteles a 2013. évi V. tv. 6:155 § (2) bekezdése alapján behajtási költségátalány megfizetésére. E kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól.
 10. A Vállalkozó nem felel az előre nem látható, emberi erővel el nem hárítható, neki fel nem róható (vis major) káreseményekért. Az említett felelősségkorlátozások magukban foglalnak minden kártérítési és kártalanítási igényt. Az említett felelősségkorlátozások érvényesek a Vállalkozó minden munkatársára, és más, a Vállalkozó által megbízott harmadik személyre is. Amennyiben a Megrendelő vagy a Megrendelő érdekkörében eljáró harmadik személy szállítja a dekorációs szolgáltatás keretében kivitelezett díszletet, installációt, a szállítási sérülésből eredő károkért Vállalkozó nem felelős.
 11. Amennyiben dekorációs szolgáltatás keretében kivitelezett díszlet, installáció Vállalkozó általi telepítése után a telepítés helyszínét megváltoztatja és ez által a szakszerűtlen kezeléssel kárt okoz a díszletben, installációban, úgy Vállalkozó felelőssége szempontjából ez is vis majornak minősül.
 12. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó egyéb károkért, ideértve a Megrendelő, illetve harmadik személyek oldalán felmerülő károkért egyaránt, felelősséget nem vállal, az ilyen károk vonatkozásában felelősségét kizárja. Megrendelő ennek megfelelően nem jogosult az egyéb károk kapcsán felmerült kártérítési kötelezettségét Vállalkozóra tovább hárítani, Vállalkozó pedig nem köteles e károkért helytállni.
 13. A dekorációs szolgáltatás magánszemély általi igénybevételénél Vállalkozó élhet azzal a jogával, hogy a Vállalkozói Szerződésben kizárólag előrefizetés esetén kezdi meg a szolgáltatás teljesítését.
 14. Jogi személy Megrendelő esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonat, illetve a jogi személy nyilvántartásba vételét tanúsító határozat bemutatására, a jogi személy képviseletére jogosult személy képviseleti jogosultságát igazoló irat, valamint a képviselő aláírási címpéldányára, személyének érvényes személyi igazolvány vagy érvényes fényképes igazolvánnyal történő azonosítására van szükség.
 15. A Vállalkozói Szerződésre a magyar jogot kell alkalmazni. A Vállalkozói Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és Magyarország egyéb vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezései az irányadóak. A Vállalkozói Szerződéssel kapcsolatban felmerült vitákat Felek elsődlegesen tárgyalások útján rendezik. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a felmerült jogviták elbírálására Felek kikötik a magyar bíróság joghatóságát, valamint – hatáskörtől függően – a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét (alávetés).

Budapest, 2016.05.01.